VirtualMachineSizeTypes.StandardD2V3 Property

Definition

Standard_D2_v3.

public static Azure.ResourceManager.Compute.Models.VirtualMachineSizeTypes StandardD2V3 { get; }
member this.StandardD2V3 : Azure.ResourceManager.Compute.Models.VirtualMachineSizeTypes
Public Shared ReadOnly Property StandardD2V3 As VirtualMachineSizeTypes

Property Value

VirtualMachineSizeTypes

Applies to