IotHubDeviceIdentity.WithHubKey(String, String) Method

Definition

public void WithHubKey (string keyName, string keyValue);
member this.WithHubKey : string * string -> unit
Public Sub WithHubKey (keyName As String, keyValue As String)

Parameters

keyName
System.String
keyValue
System.String

Applies to