IWithLinuxSshKey.WithSshKey(String) Method

Definition

Begins the definition to specify Linux ssh key.

public Microsoft.Azure.Management.ContainerService.Fluent.ContainerService.Definition.IWithMasterNodeCount WithSshKey (string sshKeyData);
abstract member WithSshKey : string -> Microsoft.Azure.Management.ContainerService.Fluent.ContainerService.Definition.IWithMasterNodeCount
Public Function WithSshKey (sshKeyData As String) As IWithMasterNodeCount

Parameters

sshKeyData
System.String

The SSH key data.

Returns

IWithMasterNodeCount

Applies to