IKey.UnwrapKeyAsync Method

Definition

Unwraps a symmetric key wrapped originally by this Key Vault key.

public System.Threading.Tasks.Task<byte[]> UnwrapKeyAsync (Microsoft.Azure.Management.KeyVault.Fluent.Models.JsonWebKeyEncryptionAlgorithm algorithm, byte[] key, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member UnwrapKeyAsync : Microsoft.Azure.Management.KeyVault.Fluent.Models.JsonWebKeyEncryptionAlgorithm * byte[] * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<byte[]>
Public Function UnwrapKeyAsync (algorithm As JsonWebKeyEncryptionAlgorithm, key As Byte(), Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of Byte())

Parameters

algorithm
JsonWebKeyEncryptionAlgorithm

The JWK encryption algorithm.

key
System.Byte[]

The key to unwrap.

cancellationToken
System.Threading.CancellationToken

Returns

System.Threading.Tasks.Task<System.Byte[]>

Applies to