SamlAttributeKeyComparer.AttributeKey(SamlAttribute) Constructor

Definition

Represents the Saml Attribute Key.

public AttributeKey (Microsoft.IdentityModel.Tokens.Saml.SamlAttribute attribute);
new Microsoft.IdentityModel.Tokens.Saml.SamlAttributeKeyComparer.AttributeKey : Microsoft.IdentityModel.Tokens.Saml.SamlAttribute -> Microsoft.IdentityModel.Tokens.Saml.SamlAttributeKeyComparer.AttributeKey
Public Sub New (attribute As SamlAttribute)

Parameters

attribute
SamlAttribute

Applies to