IHttpOperationResponse.Response Property

Definition

public System.Net.Http.HttpResponseMessage Response { get; set; }
member this.Response : System.Net.Http.HttpResponseMessage with get, set
Public Property Response As HttpResponseMessage

Property Value

System.Net.Http.HttpResponseMessage

Applies to