db-up

Commands

az mysql

Manage Azure Database for MySQL servers.

az postgres

Manage Azure Database for PostgreSQL servers.

az sql

Manage Azure SQL Databases and Data Warehouses.