EcKey.VerifyAsync(Byte[], Byte[], String, CancellationToken) Method

Definition

public System.Threading.Tasks.Task<bool> VerifyAsync (byte[] digest, byte[] signature, string algorithm, System.Threading.CancellationToken token = null);
abstract member VerifyAsync : byte[] * byte[] * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
override this.VerifyAsync : byte[] * byte[] * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Function VerifyAsync (digest As Byte(), signature As Byte(), algorithm As String, Optional token As CancellationToken = null) As Task(Of Boolean)

Parameters

digest
Byte[]
signature
Byte[]
algorithm
String

Returns

Task<Boolean>

Implements

Applies to