VirtualMachineHealthStatus Class

Definition

The health status of the VM.

public class VirtualMachineHealthStatus
type VirtualMachineHealthStatus = class
Public Class VirtualMachineHealthStatus
Inheritance
System.Object
VirtualMachineHealthStatus

Constructors

VirtualMachineHealthStatus()

Initializes a new instance of the VirtualMachineHealthStatus class.

VirtualMachineHealthStatus(InstanceViewStatus)

Initializes a new instance of the VirtualMachineHealthStatus class.

Properties

Status

Gets the health status information for the VM.

Applies to