UserDefinedFunction.setBody(String body) Method

Definition

Set the body of the user defined function.

public void setBody(String body)
Parameters
body
String

the body.