PartitionKey.getInternalPartitionKey 方法

定义

public PartitionKeyInternal getInternalPartitionKey()

返回

PartitionKeyInternal

适用于