CertificateIdentifier.isCertificateIdentifier(String identifier) 方法

定义

Verify whether the identifier is for certificate.

public static boolean isCertificateIdentifier(String identifier)

参数

identifier
String

the certificate identifier

返回

boolean

true if the identifier is the certificate identifier. False otherwise.

适用于