AesKw256.CreateDecryptor(byte[] key, byte[] iv, Provider provider) Method

Definition

public ICryptoTransform CreateDecryptor(byte[] key, byte[] iv, Provider provider)
Parameters
key
byte []
iv
byte []
provider
Provider
Returns