DiskEncryptionSettings.withKeyEncryptionKey(KeyVaultKeyReference keyEncryptionKey) Method

定义

Set the keyEncryptionKey value.

public DiskEncryptionSettings withKeyEncryptionKey(KeyVaultKeyReference keyEncryptionKey)
参数
keyEncryptionKey
KeyVaultKeyReference

the keyEncryptionKey value to set

返回

the DiskEncryptionSettings object itself.

适用于