VirtualMachineSizeTypes.STANDARD_DS14_V2 字段

定义

Static value Standard_DS14_v2 for VirtualMachineSizeTypes.

public static final VirtualMachineSizeTypes STANDARD_DS14_V2= new VirtualMachineSizeTypes("Standard_DS14_v2")

字段值

适用于