BGPCommunity.communityValue 方法

定义

Get the communityValue value.

public String communityValue()

返回

String

the communityValue value

适用于