DeviceParser.seteTag(String eTag) 方法

定义

Setter for eTag.

public void seteTag(String eTag)

参数

eTag
String

The value to set eTag to.

适用于