ExportImportDeviceParser.setETag(String eTag) 方法

定义

Setter for eTag

public void setETag(String eTag)

参数

eTag
String

the value to set eTag to

适用于