ActorEventProxy.invoke(int interfaceId, int methodId, byte[] requestMsgBodyBytes) 方法

定义

protected void invoke(int interfaceId, int methodId, byte[] requestMsgBodyBytes)

参数

interfaceId
int
methodId
int
requestMsgBodyBytes
byte []

适用于