ServiceMethodDispatcherBase.serializeResponseMessageBody(Object responseMsgBody) 方法

定义

public byte [] serializeResponseMessageBody(Object responseMsgBody)

参数

responseMsgBody
Object

返回

byte []

适用于