Azure Key Vault 的客户端库

Azure 密钥保管库的客户端库允许以编程方式通过各种语言(包括 .NET、Python、Java 和 JavaScript)访问密钥保管库功能。

每种语言和每个对象的客户端库

每个 SDK 都有单独的用于密钥保管库、机密、密钥和证书的客户端库,如下表所示。

语言 机密 证书 密钥保管库(管理平面)
.NET - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Python - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Java - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Node.js - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

后续步骤